Profil Profil

Profil

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab, er skabt ved en fusion mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund samt De Sydlige Farvande g/f for Fiskefartøjer. Selskabet tilbyder arbejdsskade- ulykkes- og fartøjsforsikringer til de danske erhvervsfiskere. Selskabet har i alle år virket for fiskerierhvervet, fra sejlskib og jolle til supertrawler og altid med den gensidige tanke "én for alle og alle for én".

Udover den faste stab på 5 medarbejdere, er selskabet rundt om i landet repræsenteret af 11 tillidsmænd, der i kraft af Deres placering på bedste måde kan varetage såvel fiskernes som selskabets interesser. Endvidere er der med henblik på at yde medlemmerne den bedste service udpeget vurderingsmænd, som bor indenfor selskabets område, som ved fartøjsforsikringer kan tilkaldes ved optagelse, skader, syn, m.v. Danske Fiskeres Forsikring er det eneste fiskeriejede selskab, der selv udbyder arbejdsskade- ulykkes- og fartøjsforsikringer.


Forsikringsprodukter

Dansk Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab, tegner forsikring efter Lov om arbejdsskadesikring og hertil knyttede supplerende gruppeulykkesforsikringer.

Endvidere kan Danske Fiskeres Forsikring G/S tilbyde de selvstændige fiskere samt deres medarbejdende ægtefæller en fiskeriulykkesforsikring, som ikke direkte er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring, men som har et dækningsomfang, der i hovedtræk svarer dertil. Produktet er en ulykkesforsikring efter Lov om forsikringsaftaler. Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der sker under den forsikredes og dennes medarbejdende ægtefælles udøvelse af selvstændigt erhvervsfiskeri, og der ydes erstatning for forsørgertab (død), for varigt mén (invaliditet) samt tab af erhvervsevne. Det er væsentligt at bemærke, at fiskeriulykkesforsikringen adskiller sig fra en traditionel ulykkesforsikring, idet der udover erstatning for varigt mén også ydes erstatning for tab af erhvervsevne.

Som en integreret del af forsikringerne tegnes der tillige brille samt tandskadeforsikring for nævnte persongrupper.

Alle medlemmer samt ansatte, der er forsikret i Danske Fiskeres Forsikring G/S, er omfattet af en kollektiv behandlingsforsikring i Codan.

Selvstændige erhvervsfiskere, der tillige tegner arbejdsskadeforsikring / fiskeriulykkesforsikring for egen person, vil også være dækket af en kollektiv produktansvarsforsikring.

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia